Slider

Funkis skola med behandling

På Funkis ska varje elev få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och nå sin fulla potential som människa.

Genom ett inkluderande arbetssätt erbjuder Funkis en helhetslösning för elever 12-17 år, en resursskola med behandling. Funkis ger en trygg och stimulerande skolmiljö som främjar lärandet, stödjer eleverna att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Genom vårt unika arbetssätt kan vi på Funkis erbjuda individuellt anpassad undervisning med individuella behandlingsinsatser i små elevgrupper.

Genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad undervisning och behandling erbjuder Funkis skola ett sammanhang där tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljö vänds till lyckade erfarenheter.

Målgrupp

På Funkis går elever med behov av särskilt stöd i skolmiljö, ofta orsakat av:

  • Långvarig skolfrånvaro
  • Psykiatrisk problematik
  • Neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD eller ADD
  • Relationella svårigheter
  • Psykosocial problematik
  • Ångest problematik

Pedagogisk metod

En av grundprinciperna i vårt didaktiska arbete är att människor lär sig hela tiden i alla olika sammanhang, fokus är snarare vad och hur man lär sig än om man lär sig. Vi skapar en lärande miljö där alla får förutsättningar att lyckas.

Funkis skola tillämpar ämnesöverskridande undervisning där lärare planerar och jobbar tillsammans med elev och övrig personal. Undervisningen sker i små grupper, individuellt och genom praktisk tillämpning så som exempelvis studieutflykter. På Funkis tas varje inlärningstillfälle vara på oavsett om det sker i klassrummet eller utanför och där lärarna utgår från ett  relationsskapande mentorskap.

Positivt beteendestöd i skola (PBS)

En evidensbaserad metodik i Funkis arbete är Positivt beteendestöd (PBS), vilken syftar till att förbättra studiero, arbetsmiljö och studieresultat genom tydliga förväntningar och feedback. Det skolövergripande arbetssättet riktar in sig på att förstärka det positiva, vilket motiverar och skapar goda relationer. Grunden är att etablera och arbeta med tydliga förväntningar och kontinuerlig feedback till både elever och personal. Därutöver  ger man insatser på gruppnivå ex. social färdighetsträning, ART, motivationsarbete och fokus på bygga goda relationer till både vuxna och andra elever.

Funkis arbetar med samliga delar i modellen men lägger störst fokus på den del som omfattar individuella insatser. I praktiken innebär det att vi gör funktionella kartläggningar av varje elev, analyserar deras beteenden på ett grundligt sätt och formar en individuell beteendestödsplan utifrån kartläggningen. Det ger oss förutsättningar att arbeta med rätt sak och på rätt sätt för den individuella eleven.

Läs mer om behandling på Funkis under fliken behandling i skolmiljö.


Sök plats hos oss!