Slider

   Behandling i skolmiljö

Funkis erbjuder öppenvårdsinsatser för högstadieungdomar i behov av behandling och särskilt stöd i skolan. Behandlingsinsatserna integreras med Funkis skolverksamhet och där ett team av kvalificerade behandlare och legitmerade lärare arbetar tillsammans med ungdomen för att nå målen. Öppenvården på Funkis skola arbetar med ungdomarna och deras nätverk för att främja ungdomens sociala och känslomässiga utveckling utifrån en genomförandeplan enligt BBIC.

Ungdomarna har ofta neuropsykiatriska funktionshinder, eller är i behov av utredning. Gemensamt för alla ungdomar vid Funkis är att tidigare skolor inte klarat av att möta ungdomarnas behov, vilket resulterat i erfarenheten av att ha misslyckats.  Många av ungdomarna har inte gått i skolan under lång tid innan de börjar på Funkis.

Genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad  behandling och undervisning erbjuder Funkis ett sammanhang där tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljö vänds till lyckade erfarenheter.

Behandling
Varje ungdom har en egen behandlare som utformar behandlingsinsatserna tillsammans med ungdomen, aktuellt nätverk samt Funkis behandlingsansvarige  psykolog. Genom att skapa en förtroendefull och god relation till ungdomen, och en trygg miljö  skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen.

Strukturen och miljön på Funkis är utformad så att det främjar ungdomarnas möjlighet att utvecklas mot sina mål. Förutsägbarhet i vardagen, belöningssystem för önskade beteenden, lågaffektivt bemötande från samtlig personal och fokus på det som fungerar kännetecknar det generella behandlingsarbetet på Funkis.

 

Funkis kan erbjuda såväl medicinsk- som psykologisk behandling i öppenvården. Specifika behandlingsinsatser som kan komma att bli aktuella under en placering är:

 • Individuell KBT-terapi
 • Social färdighetsträning individuellt och i grupp
 • Manualbaserade program som RePulse, ACT och ART.
 • Individuella motiverande samtal
 • Ilskekontrollträning
 • Exponeringsarbete
 • Kravanpassning i miljön

Läs mer om behandlingen under fliken behandlingsmetod och behandlingsteam.

Familjearbete
Funkis arbetar för att ha en tät kontakt med nätverket runt ungdomen. Det är en viktig framgångsfaktor för behandlingen att hela nätverket arbetar i en enad riktning.

Likväl som ungdomen behöver lära sig nya strategier kan anhöriga också behöva tillämpa nya strategier i att bemöta sin ungdom för en mer välfungerande relation och kommunikation. Stöd för detta kan nätverket få genom:

 • Kontinuerlig kontakt och handledning med behandlingspersonal
 • Individuella samtal med behandlingsansvarig terapeut/psykolog
 • Föräldrautbildning KOMET
 • ACT för nätverk

 

Sök plats hos oss!