Slider

Behandlingsmetod

Verksamheternas behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog  som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål. Behandlingsdokumentationen är i BBIC-format.

Beteendeanalys
För att kunna förändra ett beteende behöver vi först förstå dess funktion- vad det är som gör att beteendet upprepas trots sin på lång sikt negativa effekt. För att ta reda på detta samlar Funkis psykolog, psykiater och behandlingspersonal in information genom observationer i skolmiljön och genom samtal med ungdomen och nätverket. Även ungdomens tillgångar och egna mål utforskas. Ur denna information görs en beteendeanalys som underlag för att välja lämpliga behandlingsinterventioner vilka sammanställs i genomförandeplanen.

Behandling

Funkis öppenvård erbjuder:

  • Individuellt anpassade behandlingsinsatser i miljön
  • Gruppanpassade behandlingsinsatser i miljön
  • Psykologisk behanding
  • Medicinsk behandling
  • Familjeinsatser

Uppföljning & utvärdering
Behandlingsinsatserna följs upp med ett flertal mått. Dagligen genomförs registreringar av målbeteenden kopplade till vårdplanen. Individspecifika skattningsskalor som MADRS, C-Bocs, SPRS används utifrån aktuell problematik, och månadsvis följer vi upp ungdomens upplevelse av livskvalitet via utvärderingsinstrumentet YORS.

Uppföljning och utvärdering av insatser redovisas skriftligt varje månad till berörda samt vid samtliga uppföljningsmöten.